vissza

K Y B E R N O S

i n t e g r á l t

ANYAGGAZDÁLKODÁS és TERMELÉSIRÁNYÍTÁS

funkcionális összefoglaló

E L A D Á S

-Szállítókészség vizsgálat:
a készletek, a gyártási és beszerzési feltételek vizsgálatával a rendszer egy vevô igényre visszaigazolási határidôt tud javasolni. A vizsgálat különbözô prioritással végezhetô.

-Rendelések nyilvántartása:
a vevô rendeléseket és eladási terveket a rendszer nyilvántartja. A változtatások hatását egészen az anyagbeszerzésig automatikusan átszámolja.

-Termékcsalád, garnitúra:
egy termék azonosítóhoz több elemes garnitúra rendelhetô. Vevô igény felvitelekor ezek a képernyôre behívhatók.

-Szállítás diszponálás, szétosztás:
a soronkövetkezô kiszállítások a képernyôre behívhatók, s a raktári szabad készletbôl diszponálhatók. A raktári szabad készlet az igények között szétosztható.

-Szállítólevél készítés:
a diszponálás - vételezés - szállítólevél - számlázás logisztikai útvonalak a rendszerben variálhatók és összevonhatók.

-Részszállítások figyelése:
a diszponálás - vételezés - szállítólevél - számlázás minden eleme részenként is, különbözô helyekre is végezhetô.

-Árengedmény, felár:
négy vevô kategória és ezeken belül három mennyiségi árengedmény definiálható. Ezen kívül minden vevôre százalékos eltérítés vagy szerzôdésenkénti egyedi ár alkalmazható.

-Számlázás:
a számlázás lehetséges hazai vagy idegen valutában, idegen megnevezéssel. A raktár vezetése a számlázással összevonható. Elôlegszámla készíthetô.

- Bolti eladás:
számlázáskor szabad készlet vizsgálat és készletvezetés történik. Megkülönbözteti a készpénzes és banki(csekk) fizetéseket.

-Üzletkötôi jutalék:
a vevô igényekkel együtt az üzletkötôi jutalék is regisztrálható. Diszponáláskor ebbôl fizetési kötelezettség keletkezik.

-Értékesítés nyereségtartalma:
az értékesítési munkaszámok elsô karakterei üzletkötôkhöz rendelhetôk. Idôszakonként lekérdezhetôk az önköltséghez vagy egy referenciaárhoz viszonyított teljesítmények.

-Várható árbevétel kimutatás:
a várható árbevételek idôhorizonton vizsgálhatók. Ezen belül vevôre, eladóra, termékre szelektálhatók. A várható árbevétel - idôhorizonton - a várható költségekkel szembeállítható.

-Pénzügyi, fôkönyvi csatoló:
A raktár és számlaforgalmat a rendszer párba kontírozva, zárt formában tudja továbbítani. A számlaforgalom akár azonnal mehet tovább a pénzügyhöz.

V Á S Á R L Á S

-Automatikus fedezetvizsgálat:
a készletek nem tervezett változása esetén a rendszer automatikus fedezetvizsgálatot végez és szükség esetén beszerzéseket kezdeményez.

-Idôsoros szükséglet-fedezet:
a vevô igényeket és a várható beérkezéseket a rendszer idôsorban vizsgálja, probléma esetén átütemezéseket javasol.

-Fogyási statisztika:
a cikkek fogyását a rendszer u.n. exponenciális simítás módszerével követi, amely az idôszakos ingadozásokat tompítja, a simítási idôszak és a simítási tényezô kívülrôl állítható.

-Statisztikus szükséglet:
az optimális utánpótlás (beszerzés) meghatározásához a rendszer a vevôi igényeket és a simított fogyási statisztikát kombinálni tudja.

-Gazdálkodói paraméterek:
az automatikus beszerzési rendelések generálásához a gazdálkodó cikkenként változó paramétereket állíthat be, ezzel tudja a készletszintet és a beszerési költségeket optimalizálni.

-Magas készletek figyelése:
a várható igényekhez képest 'túlfedezett' cikkeket már a beszerzési rendelés kibocsátásától kezdve figyelni tudja, szükség esetén az intézkedés még idejében megtehetô.

-Beszerzési rendelések képzése:
a kézzel képzett beszerzési rendelésekhez a rendszer mindig automatikusan igazodik, a saját rendelési javaslatait ennek megfelelôen módosítja.

-Utánpótlási idô:
a rendelés kibocsátása és az árú beérkezése közötti idôt a rendszer automatikusan figyeli, az ingadozást exponenciálisan az átlaghoz simítja, a beszerzési javaslatok indítását ezzel határozza meg.

-Számlaellenôrzés:
a bejövô számlák ellenôrzéséhez a rendszer felkínálja a leszállított, de még le nem számlázott tételeket, valutaszámla, vám és fuvarköltség cikkekre terhelése lehetséges, bizományosi számlák és ügynöki jutalékok fizethetôk.

-Elszámoló ár változtatás:
a bejövô számlaérték függvényében a rendszer az elszámoló árat automatikusan módosítja; beállítható súlyozott átlagárra vagy legutolsó beszerzési árra, az átkapcsolás bármikor elvégezhetô.

-Készlet árkülönbözet vezetése:
kézi elszámoló ár változtatásnál, vagy egyéb - nem súlyozott - elszámoló ár képzésnél az árkülönbözetet a rendszer a fôkönyv felé automatikusan gyűjti, így a fôkönyv és készlet együttfutása biztosított.

-Készletszint ellenôrzés:
raktárak, cikkcsoportok, fôkönyvi fôcsoport szerint vizsgálhatók a könyv szerinti és várható készletek, a vizsgálat a mindenkori elszámoló áron és listaáron végezhetô.

-Várható pénzforgalom (cash-flow):
a várható árúbeérkezések és kiszállítások függvényében vizsgálható a közeljövô várható pénzigénye.

-Forgalmi kigyűjtések:
tetszôleges idôszakra forgalmi gyűjtések végezhetôk szállítóra, cikkre, cikkcsoportra, munkaszámra, fôkönyvi fôcsoportra, mozgásnemre.

-Pénzügy csatoló:
a teljes bejövô számlaforgalom a pénzügy felé továbbítható.

R A K T Á R

-Raktári forgalom vezetés:
a kivét, bevét és áthelyezések tervezett és nem tervezett formája lehetséges, az automatikus kontírozást a mozgásnemek irányítják.

-Elszámoló ár:
a belsô elszámoló ár változtatása történhet kézzel, vagy automatikusan a beszerzési számlákból súlyozottan, vagy a legutolsó ár alapján; árváltozás esetén a fôkönyv felé automatikus készletérték-különbözet íródik.

-Telephely, raktár:
a telephelyek és ezen belüli raktárak száma tetszôleges, telephelyi gazdálkodás lehetséges.

-Raktári helyek:
a raktári helyek a törzsállományban elôre felvehetôk, a diszponálások raktári helyekre történhetnek.

-Lejárati idô:
cikkenként beállítható és a betárolásnál módosítható, lejárt cikk kivételezésekor a rendszer figyelmeztetô üzenetet küld.

-Gyártási szám, sorozatszám:
betároláskor a szállítási egységekhez gyártási szám, vagy egyéb azonosító rendelhetô, ezek mozgása nyomonkövethetô és a szállítólevélre, számlára átvezethetô.

-Csoportos kivét (komissió):
vevôre, munkaszámra diszponált cikkek a raktárban lekérdezhetôk és csoportosan könyvelhetôk.

-Foglalás:
diszponáláskor automatikus foglalás történik, amely a kivét lekönyvelésével felszabadul.

-Bizományosi árú kezelés:
bizományosi raktárban a fizetési kötelezettség nem az árú érkezésekor, hanem az eladásakor jön létre.

-Idegen árú kezelés:
csak a forgalom vezetése történik.

-Leltár:
van induló leltár és évközi leltár, de a forgalom indulásakor egy késôbb beadott induló leltárra a rendszer 'visszapörgethetô'.

-Fôkönyvi csatoló:
a teljes raktárforgalom és leltár a fôkönyv felé kontírozott formában feladható.

T E R M É K

-Tételtörzs:

az anyagok, alkatrészek, szerelvények, végtermékek adatait tárolja. A keresés három kulcs szerint (azonosító, megnevezés és csoportosító kód) lehetséges.

-Gyártó kapacitások:

homogén kapacitások, gépek és a munkaerô nyilvántartására szolgál. A különbözô gyártási műveletek ezeket a kapacitásokat veszik igénybe.

-Gyártóhelyi kapacitásnaptár:

a gyártó kapacitások különbözô gyártóhelyeken lehetnek. A havi kapacitás gyártóhelyenként napi felbontásban változtatható.

-Darab és műveletjegyzék:

a beépülô komponensek tárolása gyártási szintenként történik. Minden gyártási szinthez műveletsorok tartoznak. A gyártási szintek száma nem korlátozott.

-Selejtkezelés:

a Tételtörzsben külön anyag és külön gyártási selejtet lehet megadni. Az anyagselejtet az anyag utalásokkor, a gyártási selejtet a gyártási rendelésekkor veszi figyelembe a rendszer.

-Gyártmánycsaládfa átrendezés:

a gyártási szintek géppel változtathatók. Két művelet közé új szint szúrható be és a szintek összevonhatók.

-Tipustechnológia másolás:

új darab- és műveletjegyzék készítésnél már meglévô darajegyzékek átmásolhatók, módosíthatók. A másolási lehetôség minden adatra vonatkozik.

-Beépülések, anyagcserék:

az anyagok, alkatrészek beépülési helyei lekérdezhetôk, anyagszám, rajzszámcserék hajthatók végre.

-Variációs, algoritmikus családfa:

a termék azonosítója paraméterekkel (pld: méret, szín) bôvíthetô. A szükségletszámító program ebbôl a komponens azonosítóját és mennyiségét táblázat vagy algoritmus segítségével generálni tudja. A generáló táblázat vagy algoritmus a rendszerbe kívülrôl bevihetô.

-Gyártásból tanuló családfa:

a gyártás során a rendszer gyűjti a sorozathoz falhasznált anyagokat és az elszámolt munkautalványokat. A sorozat lezárásakor ezekbôl - visszaszámolva - darab és művelettervet tud készíteni.

-Önköltségszámítás:

a termék közvetlen önköltsége az gyártmánycsaládfa alapján alulról felfelé automatikusan generálódik. A rendszer kölön kimutatja az anyaghányadot, kapacitásköltséget és bérköltséget.

-Automatikus változásfigyelés:

a rendszer figyeli az anyagár, kapacitásár, valamint darab és műveletterv változásokat. Változás esetén az önköltséget automatikusan átszámolja.

-Szükségletszámítás és költségérzékenység vizsgálat:

egy termék vagy termékcsoport anyag és kapacitásszükségletét számolja elemzés céljára. A mennyiségek mellett a költséghányadok is szerepelnek.

-Származási hányad kimutatás:

az önköltségszámításhoz az anyagok egy része külön kezelhetô. Ezek fajlagos értékét a rendszer külön számolja és dokumentálja.

-Privát darabjegyzék:

a rendszerben minden fejlesztô mérnöknek külön adatbázisa lehet. A központi és privát adatbázisok között mindkét irányba lehet ellenôrzött másolásokat végezni.

-CAD/CAM csatoló:

a privát darabjegyzékbe szövegállományból lehet darabjegyzékeket átemelni.

G Y Á R T Á S

-Automatikus gyártástervezés:

a rendszer a vevô igények és a gyártási paraméterek alapján megtervezi a gyártást. A gyártási terv bármikor manuálisan módosítható. A módosítások hatását a rendszer automatikusan átvezeti.

-Egyedi és sorozatgyártás:

a rendszerben minden gyártási sorozat egyedi lehet., az egyedi és sorozatgyártás tetszôlegesen kombinálható. A termékek gyárthatók közvetlenül rendelésre és összevontan raktárra.

-Közös tételek kezelése:

az egyedi gyártáson belül a közös tételek összevontan gyárthatók, illetve szerezhetôk be.

-Műszaki változás követése:

külön technikák vannak a változtatások azonnali átvezetésére és a meglévô készletek felhasználására. A termékbe ténylegesen beépült anyag és az alkalmazott technológia utólagosan végigkövethetô.

-Sorozatszám követés:

a szállítási sorozatok a kiszállítástól a gyártáson keresztül az anyag beszállításig a rendszerben visszakövethetôk.

-Gyártási szimuláció:

a szimulációs vizsgálatot sürgôs és normál esetre, anyag és kapacitásra lehet végezni. A regisztrált vevô igények gyártási szimulációja is elvégezhetô.

-Gyártás ütemezés:

az ütemezés szabad készlet vizsgálattal indul. Automatikus vagy kézi ütemezés lehetséges. A kapacitásoknál lehet átlapolást, túlterhelést vagy csúszást engedélyezni.

-Gyártási bizonylatok:

a rendszer elkészíti az anyagvételezôket, anyaglistát, munkalapokat, műveletlistát, gyártmánykísérô lapot és bevételezô bizonylatot. A papírok részben vagy egészben letilthatók.

-Anyag fedezetvizsgálat:

a gyártáshoz az anyagot a rendszer elôre biztosítja. A gyártás kibocsátásakor a szabad készletet ellenôrzi. Hiány esetén még egy utolsó lehetôség van a helyettesítésre.

-Automatikus foglalások:

minden kibocsátott anyagvételezô csökkenti a szabad készletet. Ezért fedezet nélküli kibocsátás csak szándékosan lehetséges.

-Kapacitások terhelése:

a munkalapok kibocsátása terheli a kapacitásokat, az elszámolásuk pedig felszabadítja. A kapacitásterhelések grafikonon homogén gépcsoportra, gyártóhelyre lekérdezhetôk.

-Ĺtlapolás, sorozatbontás:

kibocsátáskor a sorozatok a műveletek közben átlapolhatók és egy művelet több gyártóhelyre ütemezhetô.

-Gyártáskövetés:

gyártási szintek között a termelés fiktív vagy valódi raktári bevéteken keresztül követhetô (félkész raktár). Gyártási szinten belül pedig a kivett anyagok és elszámolt munkalapok jelzik a készültséget.

-Operatív beavatkozások:

az elindított gyártási folyamat módosítható, átütemezhetô és lezárható. A kivett anyagok visszavételezhetôk.

-Gyártáselszámolás:

a gyártási teljesítmények egyedi munkalapon, vagy a félkész termék bevételezésekor norma szerint automatikusan számolhatók el. Utóbbi esetben csak műveletlista (munkalap nem) készül.

-Alvállalkozás, kooperáció:

a gyártás kibocsátásakor idegen gyártóhelyre is lehet ütemezni. Idegen gyártóhelyen végzett munka elszámolásakor a rendszer a számlaellenôrzés felé egy fizetési kötelezettséget ír elô. A gyártási költséget a bejövô számla fogja jelenteni.

-Üzemi raktárak kezelése:

minden gyártóhely egyben raktár is lehet. A készletek ide áthelyezhetôk és innen fogyaszthatók. Többlet anyag a kiadásnál az üzemi raktárba automatikusan áthelyezôdik.

-Gyártás utókalkuláció:

az utókalkuláció a zárási eljárásban történik. Legkisebb egysége a gyártási sorozat. Az anyagfelhasználást a számla szerinti súlyozott áron, a kapacitásköltségeket pedig a felosztott tényleges költségek szerint terheli a termékre. Az utókalkuláció a gyártási szintek szerint alulról felfelé jön létre.

-Csatolás a bérelszámolás felé:

teljesítménybérezés esetén a munkalapok dolgozóra számolhatók el. Az elszámolt munkalapok a bérelszámolás felé továbbíthatók. A ténylegesen kifizetett béreket a rendszer - az utókalkuláció érdekében - a bérelszámolástól fogadni tudja.

Z Á R Á S

-Elôkészítés:

a zárás elôtt egy átmeneti állapot hozható létre, amelyben folyamatosan mind a régi, mind az új idôszakra lehet könyvelni.

-Költségfelosztás:

a tényleges költségeket gyártóhelyekre, ezen belül homogén kapacitásokra lehet terhelni. Innen a költségeket a rendszer a termékekre osztja.

-Kalkulációs sorrend:

a rendszer az utókalkulációt a gyártmánycsaládfa beépülési sorrendjében végzi.

-Anyag utókalkuláció:

a beszerzések a bejövô számlák alapján kerülnek értékelésre. A raktárakban súlyozott átlagárak alakulnak ki. A felhasználás súlyozott áron történik.

-(Fél)kész utókalkuláció:

a rendszer gyártási sorozatokra gyűjti az anyag és kapacitásköltségeket. Ezekbôl képzôdnek a (fél)kész raktári készletek.

-Befejezetlen sorozatok:

nyitott sorozatnál a rendszer meghatározza a befejezetlen készletet.

-Fôkönyvi kontírozás:

a vállalat kontírozási szabályai szerint a rendszer a számla-, a raktári- és munkalapforgalmat párba kontírozza és zártan adja a fôkönyv felé.

-Zárás ellenôrzés:

a kontírozás után a rendszer mind a készletre, mind a befejezetlenre ellnôrzi a nyitó + forgalom = záró egyenlegeket.

-Gyorsmérleg:

az árbevételbôl a rendszer levonja a beszerzési és bérköltségeket, s ezt korrigálja a nyitó és záró készlet és befejezetlen értékekkel.

-Analitikus, szintetikus tablók:

egyrészt az elemzéseket, másrészt a kézi fôkönyvi feladást teszik lehetôvé.

V É D E L E M

Illetéktelen beavatkozás ellen

-Cikktörzs adatok:

a cikkek vagy cikkcsoportok adatait csak erre feljogosított felhasználók módosíthatják, a jogosultságot jelszóval ellenôrizzük; csoportos jogosultság képezhetô, a jogosultság kikapcsolható.

-Műszaki dokumentáció:

a központi adatbázisba csak jogosult személy írhat darabjegyzéket és művelettervet.

-Beszerzési rendelések:

a rendelések kiadásához szintén jelszóval védett jogosultság szükséges; csoportos jogosultság képezhetô, a jogosultság kikapcsolható.

-Raktárak kezelése:

a munkahelyek beállíthatók bizonyos raktárak, illetve raktárcsoportok kezelésére, a munkahelyen csak a beállított raktárcsoportra vonatkozó forgalom bonyolítható.

-Munkaszámok és üzletkötôk:

a munkaszámcsoportok üzletkötônként (munkahelyenként) szétoszthatók; a munkaszámok eredményét a rendszer folyamatosan gyűjti, a külsô ügynöki jutalék az eredményt csökkenti.

-Cikkcsoportok forgalma:

a cikkek forgalmának, árrésének lekérdezése munkahelyenként és fôkönyvi fôcsoportonként korlátozható.

-Vállalati pénzforgalom:

a várható árbevétel és a várható költségek kigyűjtése csak jelszóval védett jogosultsággal hívható le.

Hardver hibák ellen

-Láncszakadás ellen:

a rendszer címláncokat nem alkalmaz helyette mindenütt logikai azonosítók vannak. Láncszakadás így nem lehetséges. A rendszer ezért sohasem omlik össze.

-Indexhibák ellen:

a rendszerbek az indexek az alapállományból regenerálhatók. Többek között ezt végzik a regeneráló futások.

-Tranzakció szakadás ellen:

a rendszerben tranzakció végdelem kapcsolható be. Az adatbázis a teljes tranzakciót vagy végrehajtja, vagy az eredeti állapotot állítja helyre.

-Tranzakció visszaolvasás:

minden könyvelési tranzakciót a rendszer visszaolvas, ellenôriz és naplóz. Az adatregenerálásnak ez az alapja.

-Tranzakció idôzítés:

az adatbázis tranzakciókat a rendszer koncentráltan, egy idôpontban hajtja végre. Az adatbázisnál naplózás és rollback technika alkalmazható.

P L A T F O R M O K

-Cliens/Server technológia:

a rendszer professzionális adatbáziskezelôvel tud együttműködni. Ez azt jelenti, hogy a központi server gépen Pervasive SQL adatbáziskezelő fut NOVELL, WINDOWS vagy LINUX operációs rendszer alatt. A kliens gépek DOS / WINDOWS gépek lehetnek.

- Linux / Internet technológia:

a rendszer központi Linux gépen fut. A kliensek vegyesen Linux vagy Windows gépek lehetnek terminál üzemmódban. A kliensek és a szerver között titkosított internetes kapcsolat lehetséges.vissza